Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » 21.12.2018

Наукова думка ери інформації:
надбання, виклики, пріоритети*

Scientific Thought of Information Era:
Achievements, Challenges, Priorities *

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р.  / [уклад. Л. І. Юдіна]. – Електронні дані (9,0 Мб). − Київ : Юдіна Л. І., 2019. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf. − Укр., англ, рос. – Назва з титул. екрана. – ISBN 978-617-7698-04-2 : доступ вільний.
Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities [Electronic resource] : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. – Electronic data (9,0 Mb). − Кyiv : Yudina L. I., 2019. − Access mode : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf. − Ua, Eng, Ru. – Title. – ISBN 978-617-7698-04-2 : free.

Вельмишановні Автори, Читачі! Цивілізації з індустріальної ери прямують в інноваційну еру, яку одні вчені вже називають ерою інформації, інші - цифровою ерою, хтось - епохою технологій (високих технологій, нанотехнологій, т.ін.). Єдине, що вже знаємо точно, - новий історичний етап розвитку людства буде пов’язаний з міксом і нагромадженням великих обсягів інформації (Big Data) і принципово новими технологіями, яких досі людство ще не знало... Стрімкий технологічний розвиток створює певний хаос, і пересічним представникам різних верств населення стає все складніше розуміти, як жити правильно. Потрібні нові орієнтири для розвитку людства у цілому, що ґрунтуватимуться на історичному надбанні, яке людство візьме у майбутнє, та усвідомленні викликів, з якими ще доведеться зіштовхнутися.

І так твориться сучасна історія Науки, частина якої представлена цим Збірником. Узагалі, "…історія науки є однією з форм виявлення наукової істини. Особливо її значення і роль зростають у період крутого зламу наукових уявлень…", - писав Володимир Іванович Вернадський. Він вважав, що наукова думка має три або чотири незалежних історичних центри свого зародження: Середньоземноморський (що поєднав знання Європи, Середнього Сходу та Африки), Східний (до якого відносять знання Індійї та Китаю), а також Тихоокеансько-американський. Цікаво, що у Збірнику поряд з працями вітчизняних науковців представлені думки представників також і інших історичних центрів Науки!..

Вітаємо з Новим Роком і Новою Ерою! Надихаємося Вами і дякуємо, що Ви з нами! Щасливі, що входимо у Новий Рік разом!

З повагою і вдячністю до кожного нашого Автора і Читача,
Юдіна Лариса Іванівна,
директор Nonfiction-видавництва
Порталу #Футуролог (futurolog.com.ua)

Dear Authors, Readers! Civilisations tend from the Industrial Era into an innovative era that has been named as ‘the era of information’ by some scientists, ‘the Digital Era’ by other scientists, the Era of technologies (high technologies, nanotechnologies and so on) by some others. The only outcome that could be clear is if this new technologic stage of the humankind development is related with Big Data and groundbreaking technologies that have been unknown for people yet… Rapid technological development is a reason of some chaos and it’s becoming more difficult to the ordinary people to understand how to live right. The new orienting points are necessary for people developing. They have to be made on the basis of historical achievements that the humankind takes to the future with and realizing all challenges the humankind will face with.

And contemporary history of Science is being created by such the same way. The part of this history is represented by this edition. In general, '… history of science is one of the forms of defining what the scientific true is. Its meaning and importance are particularly topical during the revolution of scientific thoughts…', Volodymyr Ivanovych Vernadsky wrote. He thought that scientific thought had had three or four independent historical centers of its rise: Mediterranean (that united knowledge of Europe, the Middle East and Africa), Eastern (that included knowledge of India and China) and Pacific-and-American. It’s interesting that this issue has accumulated not only thoughts of the domestic Authors but also the thoughts of the representatives of other historical centers of Science too!...

Wish you happy New Year! Happy New Era! We are inspired by you and thank you for being with us! It’s happiness for us to enter into the New Year together with you!

With appreciation sincerely yours,,
Larysa Yudina,
Director,
Nonfiction-publisher of the Portal #Futurolog (futurolog.com.ua)

Матеріали конференції "Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети"

Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Мазанко В. Ф.,
Новомлынец О. А., Миронов В. М., Алексеева В. В.

Диффузия в условиях мартенситных превращений в материалах с различными структурой и фазовым составом

цитувати...
Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Мазанко В. Ф., Новомлынец О. А., Миронов В. М., Алексеева В. В. Диффузия в условиях мартенситных превращений в материалах с различными структурой и фазовым составом. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=8.

Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Мазанко В. Ф.,
Новомлынец О. А., Миронов В. М., Алексеева В. В.

Особенности взаимной диффузии в условиях мартенситных превращений при наличии промежуточной прослойки

цитувати...
Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Мазанко В. Ф., Новомлынец О. А., Миронов В. М., Алексеева В. В. Особенности взаимной диффузии в условиях мартенситных превращений при наличии промежуточной прослойки. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=16.

Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Новомлынец О. А.,
Миронов В. М., Мазанко В. Ф., Алексеева В. В.

Влияние кинетики полиморфного превращения на диффузию в сплавах

цитувати...
Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Новомлынец О. А., Миронов В. М., Мазанко В. Ф., Алексеева В. В. Влияние кинетики полиморфного превращения на диффузию в сплавах. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=25.

Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Новомлынец О. А.,
Миронов В. М., Мазанко В. Ф., Алексеева В. В.

Фазообразование при низкотемпературных мартенситных превращениях со взрывной кинетикой и импульсных деформациях

цитувати...
Герцрикен Д. С., Коваль Ю. Н., Новомлынец О. А., Миронов В. М., Мазанко В. Ф., Алексеева В. В. Фазообразование при низкотемпературных мартенситных превращениях со взрывной кинетикой и импульсных деформациях. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=29.

Свавильный Н. Е.

Об одном методе повышения критической температуры сверхпроводимости

цитувати...
Свавильный Н. Е. Об одном методе повышения критической температуры сверхпроводимости. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=35.

Удовенко І. О.

Особливості становлення процесу оцінки землі в сучасних умовах

цитувати...
Удовенко І. О. Особливості становлення  процесу оцінки землі в сучасних умовах. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=41.

Кирилюк В. П.

Система лісових захисних насаджень як об’єкт землеустрою

цитувати...
Кирилюк В. П. Система лісових захисних насаджень як об’єкт землеустрою. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=44.

Шемякін М. В., Прокопенко Н. А.

Особливості зрошення розсадників дощуванням і краплинним способом

цитувати...
Шемякін М. В., Прокопенко Н. А. Особливості зрошення розсадників дощуванням і краплинним способом. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=47.

Церковна О. Г.

Фонтани – специфічні споруди, елементи благоустрою міського середовища

цитувати...
Церковна О. Г. Фонтани – специфічні споруди, елементи благоустрою міського середовища. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=50.

Расторгуєва І. О., Цирульнікова В. В.

Актуальність та характеристика екстремального туризму та екстрим-парків в сучасному світі

цитувати...
Расторгуєва І. О., Цирульнікова В. В. Актуальність та характеристика екстремального туризму та екстрим-парків в сучасному світі. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=56.

Шидловська О. Б., Вихор К. С.

Вплив анімалотерапії на дітей з розладом аутичного спектру

цитувати...
Шидловська О. Б., Вихор К. С. Вплив анімалотерапії на дітей з розладом аутичного спектру. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=65.

Смолянова О. В.

Феномен самотності – глобальна проблема сьогодення

цитувати...
Смолянова О. В. Феномен самотності – глобальна проблема сьогодення. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=77.

Кушнір С. Ю., Сукретна О. О., Зоц О. Д.

Шкідливий вплив соціальних мереж*

цитувати...
Кушнір С. Ю., Сукретна О. О., Зоц О. Д. Шкідливий вплив соціальних мереж. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=80.

Калашник Є. А., Коняєв Є. В., Смолянова О. В.

Проблема толерантності в сучасному суспільстві

цитувати...
Калашник Є. А., Коняєв Є. В., Смолянова О. В. Проблема толерантності в сучасному суспільстві. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=83.

Малинка О. Я.

Можливості кількісної оцінки ефективності маркетингу

цитувати...
Малинка О. Я. Можливості кількісної оцінки ефективності маркетингу. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=86.

Spytsia A. A.

The Phenomenon of ASMR in a Modern World of Advertisement*

Citing:
Spytsia A. A. The Phenomenon of ASMR in a Modern World of Advertisement. Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=90.

Шевлюга А. Г.

Психологічна сутність і ефект впливу ASMR на свідомість споживачів*

цитувати...
Шевлюга А. Г. Психологічна сутність і ефект впливу ASMR на свідомість споживачів. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=92.

Марвінська В. І.

ASMR-вплив звуку на поведінку споживачів*

цитувати...
Марвінська В. І. ASMR-вплив звуку на поведінку споживачів. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=95.

Прибиша Я. Р.

Сенсорний маркетинг*

цитувати...
Прибиша Я. Р. Сенсорний маркетинг. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=98.

Курись К. А., Малюк А. В., Подолян О. О.

Інтернет-піратство в Україні*

цитувати...
Курись К. А., Малюк А. В., Подолян О. О. Інтернет-піратство в Україні. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=100.

Бакшеньова К. О., Шлеюк К. Р.

Дослідження думки суспільства щодо проблематики піратства в Україні*

цитувати...
Бакшеньова К. О., Шлеюк К. Р. Дослідження думки суспільства щодо проблематики піратства в Україні. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=103.

Тумак Л. В.

Методы и подходы в современной методике преподавания английского языка в ВУЗах

цитувати...
Тумак Л. В. Методы и подходы в современной методике преподавания английского языка в ВУЗах. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=105.

Шостак С. М.

Підвищення інституційної спроможності державного управління міжнародними інвестиційними проектами

цитувати...
Шостак С. М. Підвищення інституційної спроможності державного управління міжнародними інвестиційними проектами. Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети : зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., Київ, 21 грудня 2018 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=108.

Rachel Korkor Nartey, Natalija V. Yudina

Agriculture: a Tool for Sustainable Development in Ghana*

Citing:
Nartey R. K., Yudina N. V. Agriculture: a Tool for Sustainable Development in Ghana. Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=113.

Ahmadreza Zare, Natalija Yudina

Strategic Historical Location of Iran*

Citing:
Zare A., Yudina N. Strategic Historical Location of Iran. Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=116.

Ruth Guzman, Natalija Yudina

Science and Technology in Latin America*

Citing:
Guzman R., Yudina N. Science and Technology in Latin America. Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=119.

Katherine Erazo Bilbao, Natalija Volodymyrivna Yudina

Economic Development of South America and Caribbean Towards Better Jobs and Socio-Economic Opportunities*

Citing:
Bilbao K. E., Yudina N. V. Economic Development of South America and Caribbean Towards Better Jobs and Socio-Economic Opportunities. Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=122.

Natalija V. Yudina

Scientific Thought of the Information Era*

Citing:
Yudina N. V. Scientific Thought of the Information Era. Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference, Kyiv, December 21th, 2018 / [compiler L. I. Yudina]. Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/14/zbirnyk.pdf#page=125.

P.S. Nonfiction

Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети. Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Futurolog
Наукова думка ери інформації: надбання, виклики, пріоритети. Міждисциплінарна науково-практична конференція Nonfiction-видавництво порталу Футуролог. Futurolog