Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » Наталія Юдіна. Бізнес-прогнозування

Бізнес-прогнозування

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Юдіна Н. В. Бізнес-прогнозування. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для вивчення дисципліни «Бізнес-прогнозування» освітніх програм «Промисловий маркетинг» і «Бізнес-аналітика» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти / Н. В. Юдіна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл : 4,12 Mb). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 77 с. – Назва з екрана. URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39606. : доступ вільний.

Вступ

Запропонований дисципліною процес бізнес-прогнозування фокусується на трансмісії результатів future-орієнтованих зовнішніх і внутрішніх ринкових динамічних досліджень у процес розробки тактик і стратегій сьогоднішнього бізнесу і бізнес-середовища. Такий підхід передбачає комплексність результатів, що вимагатиме і формуватиме підвищену соціальну і економічну відповідальність за майбутні зміни як осіб, що розроблятимуть бізнес-прогнози, так і осіб, що прийматимуть на основі цих прогнозів управлінські рішення. У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться з основними принципами та методиками прогнозування майбутніх бізнес-подій, способів їх стратегічної імплементації в умовах режимів з загостреннями, при яких відбувається експоненціальне прискорення усіх процесів, що відбуваються у світі.

Дисципліна ґрунтується на застосуванні у процесі бізнес-прогнозування математичного апарату, широкого спектру результатів інноваційних спостережень за розвитком глобальної економіки, соціальної сфери, технологій та природних явищ. Стійкий розвиток є лише один з багатьох «великих викликів», з якими зіштовхнеться бізнес-середовище у майбутньому, що також включатиме стрімкий розвиток штучного інтелекту (AI), машинного навчання, інших технологій, як, наприклад, нанотехнологій, синтетичної біології, діджиталізації ринку праці та виробництва, стрімкі процеси запровадження підприємництва в екосистемах та інноваційні ресурси стартап-проектів. Тому розуміння і ефективне управління як перспективними, так, що особливо важливо, негативними короткостроковими і довгостроковими прогнозами, стає актуальним напрямком економічної та експертної діяльності.

Процес прогнозування майбутніх подій та прийняття відповідних маркетингових рішень ґрунтується на багатошаровому і множинному результаті науково-технічного, економічного та соціального розвитку суспільства. Для досягнення бажаного результату маркетологам потрібне розуміння головних трендів кожної такої складової. Це відкриває можливість побудови комплексних маркетингових прогнозів і на їх основі стратегій розвитку і управління як на рівні окремого підприємства, так і на рівнях національних економік і глобального світу.

Запропоновані в курсі методи форсайту, футурологічного мислення, методи сценаріїв, інші різноманітні аналітичні, математичні, кількісні та якісні методи допоможуть майбутнім управлінцям-маркетологам долати такі головні виклики майбутнього, як, наприклад, проблематику Big Data та умови невизначеності, та створювати оптимальні стратегічні та тактичні кроки для досягнення бажаних маркетингових результатів.

Курс «Бізнес-прогнозування» є практично орієнтований саме на бізнес-процеси. На конкретних прикладах бізнесів, ринків шляхом практичної адаптації інструментів маркетингу та управління до конкретних ситуацій, максимально наближених до реальних умов бізнесу, можна навчитися, як саме створюються, використовуються прогнози та оцінюється їх ефективність. У результаті проходження курсу студенти отримають знання:

- трендів глобальних економічних змін, періодизації і циклічності;
- важливості прогнозування маркетингової діяльності у режимах із загостреннями;
- методики передбачення і прогнозування економічних змін;
- способів прийняття управлінських рішень;
- специфіки прийняття управлінських рішень у стресових ситуаціях;
- сутності і особливостей форсайт-методу.

Набуті знання забезпечуватимуть студентам можливість на основі короткострокових і довгострокових прогнозів розробляти тактики і стратегії, визначати, як змінюватися компаніям під час «Великих викликів», на які ринки і коли слід виходити, як і коли змінювати асортимент, впроваджувати інновації з метою оптимізації їх короткострокового і футурологічного майбутнього. У тому числі з огляду на можливі футурологічні наслідки. Враховуючи, що маркетингова діяльність виходить за межі відділів маркетингу компаній та поступово переходить на рівень не тільки підготовки, але й прийняття управлінських рішень, цей курс дає можливість адаптувати набуті знання як для рівня бізнесу окремих компаній, так і до рівня міст, країн, інтернаціональних організацій.

Дисципліна має інтерактивну онлайн-підтримку та повне дидактичне і методичне забезпечення дисципліни з боку авторського дистанційного курсу Лауреата Премії Президента України, доцента, к.е.н., доцента кафедри промислового маркетингу Наталії ЮДІНОЇ «Бізнес-прогнозування» на платформі дистанційного навчання «Сікорський», що базується на e-learning системі Moodle. Слід зазначити, що дистанційний курс; тісно інтегрований з системою Електронний Кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського. У якості основних методів навчання у курсі заплановані лекції, практичні заняття, у тому числі із застосуванням інтерактивних методів навчання, онлайн-тестування, самостійна робота студентів, у тому числі електронна звітність. Під час занять застосовуються спеціальні методи, зокрема виконання проблемних завдань, ситуативне проектне мислення, методи сценаріїв, командна та індивідуальна робота, кейс-методика.

Наталія Юдіна,
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених,
двічі «Молодий викладач-дослідник НТУУ «КПІ»
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри промислового маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

-->