Головна » Nonfiction-видавництво Порталу #Футуролог » Маркетинг в інформаційному суспільстві

Маркетинг в інформаційному суспільстві

Бібліографічний опис мережного наукового видання (для цитування):

Юдіна, Н. В. Маркетинг в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни освітньої програми «Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. В. Юдіна ; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 10,75 Mb). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 106 с. – Назва з екрана. URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39836. : доступ вільний.

Вступ

Згідно теорії поколінь, людей, народжених у період після 2000 року, прийнято відносити до поки малодослідженого покоління Z. Це покоління характеризується тісною інтеграцією життя людства у період їх народження із інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Вже стало загальновизнаним, що специфічними особливостями такого покоління стають дезорієнтація, «кліпове мислення», «фаббінг», гіперактивність тощо. Проведене Порталом «Футуролог» [21] дослідження поведінки різних вікових груп дало змогу сформулювати гіпотезу, що характерні специфічні ознаки представників покоління Z залежать не від історичних особливостей періоду народження його представників, як це прийнято вважати, а саме від ступеню інтеграції у поточне життя людини ІКТ. Із подальшим розвитком інформаційного суспільства та ще більшою інтеграцією у життя людства ІКТ така гіпотеза передбачає певну уніфікацію поведінки споживачів, яка не залежить від їх віку, що суттєво розширить вікові межі покоління Z. Ґрунтуючись на висунутій гіпотезі, слід передбачати, що вибухоподібне поширення (яким відрізняються ІКТ) характерних ознак покоління Z серед більшості людей різного віку, зокрема, дезорієнтації, формує високу уразливість суспільства до впливу маркетингових інструментів. Загострення конкурентного протистояння комерційних інтересів у інформаційному просторі, у який тісно інтегруються сьогодні економічні стосунки, що формує принципово новий тип ринку інформаційного суспільства - Інтернет-ринок – може призвести до потужних і поки мало передбачених наслідків. Зокрема, згідно зробленим прогнозам, на Інтернет-ринку ринкова влада поступово зсуватиметься до принципово нового інструменту управління діяльністю людини - технологіям Штучного Інтелекту.

Тому одним з найважливіших напрямів в інформаційному суспільстві повинна стати глибока освіта маркетологів. При цьому її головним специфічним завданням має стати ґрунтування професійних знань і навичок з маркетингу не тільки на головних принципах концепції стійкого розвитку, але й перш за все на загальнолюдських цінностях, принципи чого напевно саме маркетологам у найближчому майбутньому слід наново сформулювати для інформаційного суспільства у цілому, повторивши все те, що вже неодноразово проходило випробовування часом.

Курс орієнтований на виокремлення місця маркетингу в умовах формування інформаційного суспільства в контексті історичного процесу еволюції людства, економічних стосунків та зародження нової економічної думки. Курс розпочинається з виокремлення принципів та закономірностей еволюції економічних стосунків, а далі поділяється на два принципових блоки – вивчення особливостей інформаційного суспільства та конкретизація інструментів і принципів управління маркетинговою діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Дисципліна містить багато порівнянь інноваційних підходів до маркетингу, притаманних виключно особливостям інформаційного суспільства, із аналогічними явищами в умовах індустріального суспільства. Наводяться також сценарні аналогії з іншими історичними періодами у розвитку людства з метою демонстрації студентам певних закономірностей. Такий підхід дає можливість сформувати у студентів спроможність обґрунтовано передбачувати настання певних подій в швидко змінних умовах інформаційного середовища та завчасно готуватися до змін. За стрімкими трансформаціями традиційних підходів до маркетингу, суспільства студенти мають бачити закономірності, що дає змогу ефективного управління цими трансформаціями за бажаними сценаріями.

Навіщо це потрібно студенту? Враховуючи актуальність тематичного наповнення курсу з огляду на «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні», Національну програму інформатизації (Закон України від 04.02.98 №74/98), Розпорядження КМУ від 15.08.2007 №653-р тощо, вивчення дисципліни дасть студенту:

- знання основних видів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що застосовується у маркетинговій діяльності та роботі підприємств;;
- знання тенденцій розвитку інформаційного суспільства, глобальної економіки та ІКТ;
- знання сутності формування комплексу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації маркетингових заходів на базі ІКТ, а саме асинхронних та синхронних комунікацій шляхом написання сценаріїв і прес-релізів; інструменти проведення онлайн-конференцій; відео-конференцій; вебінарів, презентацій, ведення дистанційних переговорів;
- знання інструментів застосування хмарних технологій у маркетинговій діяльності для створення різноманітного інформаційного та візуального контенту;
- уміння використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію в умовах інформаційного суспільства;
- уміння застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища;
- уміння застосовувати міждисциплінарний підхід при проваджені маркетингової діяльності економічного суб’єкта інформаційного суспільства;
- уміння відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.

Методи навчання. Лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання передбачено у вигляді виконання розрахункової роботи, написання модульної контрольної роботи, розв’язання конкретних ситуацій, дискусії, ділові ігри.

Під час вивчення матеріалу застосовуються такі методи колективного та активного навчання:

1) особистісно-орієнтовані технології, засновані на активних формах в методах навчання: мозковий штурм, розв’язання кейсів, інтерактивне спілкування, використання ділових ігор, ситуативне проектне мислення, командна та індивідуальна робота;
2) методи проблемного навчання (проблемний виклад матеріалу), частково пошукові завдання, аналітичні доповіді та аналіз окремих ситуацій;
3) інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують проблемно-дослідницький характер процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації для лекційних занять, використання аудіо-, відео-підтримки навчальних занять у межах дистанційного курсу).

Дисципліна має інтерактивну онлайн-підтримку та повне дидактичне і методичне забезпечення дисципліни з боку авторського дистанційного курсу Лауреата Премії Президента України, доцента, кандидата економічних наук, доцента кафедри промислового маркетингу Наталії ЮДІНОЇ «Маркетинг в інформаційному суспільстві» [1] на платформі дистанційного навчання «Сікорський», що базується на e-learning системі Moodle. Слід зазначити, що дистанційний курс також тісно інтегрований з системою Електронний Кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наталія Юдіна,
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених,
двічі «Молодий викладач-дослідник НТУУ «КПІ»
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри промислового маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»